Odluka o financiranju domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016

Narodne novine br.: 122
06.11.2015.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2319

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14 i 99/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine donijela

ODLUKU
O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godine, nad kojima su prenijeta osnivačka prava s Republike Hrvatske na jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, a koje čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije.

II.

Jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb za domove za starije i nemoćne osobe koji imaju sjedište na njihovom području, a na koje su prenijeta osnivačka prava, osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti doma u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene doma.

Ukupni rashodi doma su:

– rashodi za zaposlene,

– materijalni rashodi,

– financijski rashodi,

– hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine) i

– rashodi za nabavu nefinancijske imovine (materijalna i nematerijalna imovina, građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti, nematerijalna proizvedena imovina informatizacija, dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i dr.).

Prihod za posebne namjene je prihod koji dom za starije i nemoćne osobe ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

KRITERIJI I MJERILA

III.

Rashodi za zaposlene su:

– plaće,

– ostali rashodi za zaposlene,

– doprinosi na plaće.

Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema:

1. Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga,

2. Zakonu o plaćama u javnim službama i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama,

3. Osnovici za izračun plaće radnika u javnim službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske,

4. Odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koje se primjenjuju kao pravna pravila.

Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema broju zaposlenih, odnosno po korisniku (stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike pomoći u kući i dostave i pripreme obroka za vanjske korisnike).

Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u domovima za starije i nemoćne osobe za prvo tromjesečje 2016. godine, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

ŽUPANIJA

Broj
korisnika

Iznos po korisniku

Iznos u prvom tromjesečju 2016. g.

1

2

3

4

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

468

1.754

2.462.500

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

268

1.792

1.440.500

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

361

1.741

1.885.250

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

270

2.032

1.646.250

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

279

1.675

1.402.000

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

931

2.271

6.341.750

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

342

2.120

2.175.000

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

327

2.190

2.148.500

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

264

2.337

1.851.000

ZADARSKA ŽUPANIJA

371

2.009

2.236.000

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

775

1.917

4.456.250

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

387

2.401

2.787.000

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

330

2.375

2.351.000

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

993

2.296

6.838.500

ISTARSKA ŽUPANIJA

617

2.455

4.543.500

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

399

2.606

3.119.250

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

283

1.858

1.577.250

GRAD ZAGREB

3.852

1.748

20.205.500

SVEUKUPNO

11.517

2.011

69.467.000

IV.

Materijalni rashodi su:

– naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika),

– rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i autogume),

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine (izuzev najma vozila), zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),

– ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi su:

– ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

Broj korisnika je kriterij i mjerilo za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda.

Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe za prvo tromjesečje 2016. godine, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

ŽUPANIJA

Broj korisnika

Iznos po korisniku

Iznos u prvom
tromjesečju 2016. g.

1

2

3

4

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

468

1.475

2.071.250

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

268

1.443

1.159.875

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

361

1.449

1.569.250

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

270

1.611

1.304.750

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

279

1.553

1.299.750

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

931

1.446

4.037.500

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

342

1.730

1.775.000

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

327

1.591

1.561.250

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

264

1.389

1.100.250

ZADARSKA ŽUPANIJA

371

1.813

2.017.500

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

775

1.668

3.877.500

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

387

1.496

1.736.500

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

330

1.849

1.830.750

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

993

1.399

4.167.250

ISTARSKA ŽUPANIJA

617

1.729

3.201.147

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

399

1.584

1.896.500

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

283

1.516

1.286.750

GRAD ZAGREB

3.852

1.323

15.287.500

SVEUKUPNO

11.517

1.481

51.180.272

V.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:

– materijalna imovina – prirodna bogatstva (zemljište),

– nematerijalna imovina u obliku prava (patenti, koncesije, licence, ostala prava i ostala nespomenuta nematerijalna imovina),

– građevinski objekti,

– postrojenja i oprema,

– prijevozna sredstva isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti,

– nematerijalna proizvedena imovina,

– informatizacija,

– dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i dr.

Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine utvrđuju se prema:

1. Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga,

2. Stanju prostora i opreme prema intenzitetu ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po korisniku.

Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po korisniku.

Minimalni financijski standard rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne osobe za prvo tromjesečje 2016. godine, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

ŽUPANIJA

Broj
korisnika

Iznos po
korisniku

Iznos u
prvom
tromjesečju 2016. g.

1

2

3

4

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

468

226

316.799

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

268

106

84.900

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

361

53

57.100

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

270

56

45.250

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

ŽUPANIJA

279

18

15.000

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

931

47

131.272

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

342

31

32.117

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

327

158

155.010

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

264

582

460.986

ZADARSKA ŽUPANIJA

371

201

223.950

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

775

120

278.750

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

387

115

133.125

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

330

198

195.912

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

993

54

159.500

ISTARSKA ŽUPANIJA

617

116

215.036

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

399

51

60.844

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

283

39

33.000

GRAD ZAGREB

3.852

6

64.525

SVEUKUPNO

11.517

77

2.663.076

VI.

Jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb osigurava, po domu, godišnje 150.000,00 kuna za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine).

ŽUPANIJA

Iznos u prvom
tromjesečju 2016. g.

1

2

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

75.000

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

37.500

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

37.500

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

37.500

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

37.500

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

150.000

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

37.500

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

75.000

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

37.500

ZADARSKA ŽUPANIJA

37.500

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

112.500

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

75.000

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

75.000

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

150.000

ISTARSKA ŽUPANIJA

150.000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

150.000

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

37.500

GRAD ZAGREB

375.000

SVEUKUPNO

1.687.500

Jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb odobrava sredstva iz stavka 1. ove točke prema zahtjevu doma i vlastitoj procjeni opravdanosti zahtjeva.

VII.

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka III., IV., V. i VI. ove Odluke ukupni rashodi doma za prvo tromjesečje 2016. godine, po jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu su:

ŽUPANIJA

Iznos u prvom tromjesečju 2016. g.

1

2

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

4.925.549

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

2.722.775

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

3.549.100

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

3.033.750

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

2.754.250

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

10.660.522

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

4.019.617

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

3.939.760

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

3.449.736

ZADARSKA ŽUPANIJA

4.514.950

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

8.725.000

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

4.731.625

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

4.452.662

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

11.315.250

ISTARSKA ŽUPANIJA

8.109.683

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

5.226.594

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

2.934.500

GRAD ZAGREB

35.932.525

SVEUKUPNO

124.997.848

VIII.

Ukupni rashodi utvrđeni u točki VII. ove Odluke čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije domova za starije i nemoćne osobe jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba za prvo tromjesečje 2016. godine, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirani prihodi za posebne namjene doma za starije i nemoćne osobe iz točke II. stavka 3. ove Odluke za prvo tromjesečje 2016. godine, navedeni su u stupcu 3 tablice u nastavku. Planirani prihod za posebne namjene procijenjen je u skladu s brojem korisnika, Pravilnikom o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji i cijenama usluga utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima sklopljenim između Ministarstva socijalne politike i mladih i osnivača doma.

Jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su u svom proračunu za prvo tromjesečje 2016. godine osigurati domovima za starije i nemoćne osobe razliku sredstava (stupac 4 tablice u nastavku) od ukupno utvrđenih rashoda iz točke VII. ove Odluke (stupac 2 tablice u nastavku) umanjenih za planirani prihod za posebne namjene doma (stupac 3 tablice u nastavku).

Ako dom za starije i nemoćne osobe ostvari prihod za posebne namjene, sukladno točki II. stavku 3. ove Odluke u manjem iznosu od procijenjenog, jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb osigurava razliku između ukupno ostvarenih prihoda i ukupno utvrđenih rashoda iz točke VII. ove Odluke.

Ako dom za starije i nemoćne osobe ostvari prihod za posebne namjene, sukladno točki II. stavku 3. ove Odluke u većem iznosu od procijenjenog, smanjuje se razlika između ukupno utvrđenih rashoda iz točke VII. ove Odluke i ukupno ostvarenih prihoda za posebne namjene, koje osigurava jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

ŽUPANIJA

Ukupni rashodi u prvom tromjesečju 2016. g.

Planirani prihodi za posebne namjene u prvom tromjesečju 2016. g.

Razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene u prvom tromjesečju 2016. g. koje osigurava županija

1

2

3

4

SISAČKO-MOSLAVAČKA

ŽUPANIJA

4.925.549

2.975.000

1.950.549

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

2.722.775

2.000.000

722.775

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

3.549.100

2.600.000

949.100

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

3.033.750

1.650.000

1.383.750

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

2.754.250

1.800.000

954.250

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

10.660.522

6.950.000

3.710.522

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

4.019.617

2.662.500

1.357.117

POŽEŠKO-SLAVONSKA

ŽUPANIJA

3.939.760

2.175.000

1.764.760

BRODSKO-POSAVSKA

ŽUPANIJA

3.449.736

1.825.000

1.624.736

ZADARSKA ŽUPANIJA

4.514.950

2.950.000

1.564.950

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

8.725.000

4.957.500

3.767.500

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

4.731.625

2.875.000

1.856.625

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

4.452.662

2.300.000

2.152.662

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

11.315.250

6.250.000

5.065.250

ISTARSKA ŽUPANIJA

8.109.683

4.025.000

4.084.683

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

5.226.594

2.765.000

2.461.594

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

2.934.500

1.712.500

1.222.000

GRAD ZAGREB

35.932.525

31.750.000

4.182.525

SVEUKUPNO

124.997.848

84.222.500

40.775.348

IX.

Sredstva iz točaka III., IV., V., VI., VII. i VIII. ove Odluke jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su rasporediti domovima za starije i nemoćne osobe kojih su osnivači.

X.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb na zahtjev Ministarstva socijalne politike i mladih dužni su dostaviti izvješća za razdoblje siječanj – ožujak, u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

XI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 022-03/15-04/496

Urbroj: 50301-04/04-15-3

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.