Odluka o financiranju domova za starije i nemoćne osobe u 2015

Narodne novine br.: 15
06.02.2015.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

282

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/2013 i 152/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. veljače 2015. godine donijela

ODLUKU
O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2015. GODINI

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini, nad kojima su prenijeta osnivačka prava s Republike Hrvatske na jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, a koje čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije.

II.

Jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb za domove za starije i nemoćne osobe koji imaju sjedište na njegovu području, a na koje su prenijeta osnivačka prava, osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti doma u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene doma.

Ukupni rashodi doma su:

– rashodi za zaposlene,

– materijalni rashodi,

– financijski rashodi,

– hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine) i

– rashodi za nabavu nefinancijske imovine (materijalna i nematerijalna imovina, građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti, nematerijalna proizvedena imovina informatizacija, dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i dr.).

Prihod za posebne namjene doma je prihod koji dom za starije i nemoćne osobe ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

KRITERIJI I MJERILA

III.

Rashodi za zaposlene su:

– plaće,

– ostali rashodi za zaposlene,

– doprinosi na plaće.

Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema:

1. Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući,

2. Zakonu o plaćama u javnim službama i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama,

3. Osnovici za izračun plaće radnika u javnim službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske,

4. Odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koje se primjenjuju kao pravna pravila.

Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema broju zaposlenih, odnosno po korisniku (stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike pomoći i njege u kući i dostave i pripreme obroka za vanjske korisnike).

Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u domovima za starije i nemoćne osobe za 2015. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

ŽUPANIJA

Broj
korisnika

Iznos po
korisniku

Iznos
2015. g.

1

2

3

4

Sisačko-moslavačka županija

468

1.754

9.850.000

Karlovačka županija

268

1.701

5.472.000

Varaždinska županija

361

1.741

7.541.000

Koprivničko-križevačka županija

270

2.032

6.585.000

Bjelovarsko-bilogorska županija

279

1.675

5.608.000

Primorsko-goranska županija

931

2.271

25.367.000

Ličko-senjska županija

342

2.120

8.700.000

Požeško-slavonska županija

327

2.190

8.594.000

Brodsko-posavska županija

264

2.337

7.404.000

Zadarska županija

371

2.009

8.944.000

Osječko-baranjska županija

775

1.917

17.825.000

Šibensko-kninska županija

387

2.401

11.148.000

Vukovarsko-srijemska županija

330

2.375

9.404.000

Splitsko-dalmatinska županija

993

2.296

27.354.000

Istarska županija

617

2.455

18.174.000

Dubrovačko-neretvanska županija

399

2.606

12.477.000

Međimurska županija

283

1.858

6.309.000

Grad Zagreb

3.852

1.748

80.822.000

Sveukupno

11.517

2.008

277.578.000

IV.

Materijalni rashodi su:

– naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika),

– rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine (izuzev najma vozila), zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),

– ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi su:

– ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

Broj korisnika je kriterij i mjerilo za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda.

Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe za 2015. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

ŽUPANIJA

Broj
korisnika

Iznos po
korisniku

Iznos
2015. g.

1

2

3

4

Sisačko-moslavačka županija

468

1.475

8.285.000

Karlovačka županija

268

1.533

4.929.500

Varaždinska županija

361

1.449

6.277.000

Koprivničko-križevačka županija

270

1.611

5.219.000

Bjelovarsko-bilogorska županija

279

1.553

5.199.000

Primorsko-goranska županija

931

1.446

16.150.000

Ličko-senjska županija

342

1.730

7.100.000

Požeško-slavonska županija

327

1.591

6.245.000

Brodsko-posavska županija

264

1.389

4.401.000

Zadarska županija

371

1.813

8.070.000

Osječko-baranjska županija

775

1.668

15.510.000

Šibensko-kninska županija

387

1.496

6.946.000

Vukovarsko-srijemska županija

330

1.849

7.323.000

Splitsko-dalmatinska županija

993

1.399

16.669.000

Istarska županija

617

1.729

12.804.589

Dubrovačko-neretvanska županija

399

1.584

7.586.000

Međimurska županija

283

1.516

5.147.000

Grad Zagreb

3.852

1.323

61.150.000

SVEUKUPNO

11.517

1.483

205.011.089

V.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:

– materijalna imovina – prirodna bogatstva (zemljište),

– nematerijalna imovina u obliku prava (patenti, koncesije, licence, ostala prava i ostala nespomenuta nematerijalna imovina),

– građevinski objekti,

– postrojenja i oprema,

– prijevozna sredstva isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti,

– nematerijalna proizvedena imovina,

– informatizacija,

– dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i dr.

Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine utvrđuju se prema:

1. Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući,

2. Stanju prostora i opreme prema intenzitetu ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po korisniku.

Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po korisniku.

Minimalni financijski standard rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne osobe za 2015. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

ŽUPANIJA

Broj
korisnika

Iznos po
korisniku

Iznos u
2015. g.

1

2

3

4

Sisačko-moslavačka županija

468

226

1.267.194

Karlovačka županija

268

106

339.600

Varaždinska županija

361

53

228.400

Koprivničko-križevačka županija

270

56

181.000

Bjelovarsko-bilogorska županija

279

18

60.000

Primorsko-goranska županija

931

47

525.088

Ličko-senjska županija

342

31

128.467

Požeško-slavonska županija

327

158

620.040

Brodsko-posavska županija

264

582

1.843.943

Zadarska županija

371

201

895.800

Osječko-baranjska županija

775

120

1.115.000

Šibensko-kninska županija

387

115

532.500

Vukovarsko-srijemska županija

330

198

783.648

Splitsko-dalmatinska županija

993

54

638.000

Istarska županija

617

116

860.145

Dubrovačko-neretvanska županija

399

51

243.377

Međimurska županija

283

39

132.000

Grad Zagreb

3.852

6

258.100

Sveukupno

11.517

77

10.652.302

VI.

Jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb osigurava, po domu, godišnje 150.000,00 kuna za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine).

ŽUPANIJA

Iznos
2015. g.

1

2

Sisačko-moslavačka županija

300.000

Karlovačka županija

150.000

Varaždinska županija

150.000

Koprivničko-križevačka županija

150.000

Bjelovarsko-bilogorska županija

150.000

Primorsko-goranska županija

600.000

Ličko-senjska županija

150.000

Požeško-slavonska županija

300.000

Brodsko-posavska županija

150.000

Zadarska županija

150.000

Osječko-baranjska županija

450.000

Šibensko-kninska županija

300.000

Vukovarsko-srijemska županija

300.000

Splitsko-dalmatinska županija

600.000

Istarska županija

600.000

Dubrovačko-neretvanska županija

600.000

Međimurska županija

150.000

Grad Zagreb

1.500.000

Ukupno hitne intervencije

6.750.000

Jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb odobrava sredstva iz stavka 1. ove točke prema zahtjevu doma i vlastitoj procjeni opravdanosti zahtjeva.

VII.

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka III., IV., V. i VI. ove Odluke ukupni rashodi doma za 2015. godinu, po jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu su:

ŽUPANIJA

Iznos
2015. g.

1

2

Sisačko-moslavačka županija

19.702.194

Karlovačka županija

10.891.100

Varaždinska županija

14.196.400

Koprivničko-križevačka županija

12.135.000

Bjelovarsko-bilogorska županija

11.017.000

Primorsko-goranska županija

42.642.088

Ličko-senjska županija

16.078.467

Požeško-slavonska županija

15.759.040

Brodsko-posavska županija

13.798.943

Zadarska županija

18.059.800

Osječko-baranjska županija

34.900.000

Šibensko-kninska županija

18.926.500

Vukovarsko-srijemska županija

17.810.648

Splitsko-dalmatinska županija

45.261.000

Istarska županija

32.438.734

Dubrovačko-neretvanska županija

20.906.377

Međimurska županija

11.738.000

Grad Zagreb

143.730.100

Sveukupno

499.991.391

VIII.

Ukupni rashodi utvrđeni u točki VII. ove Odluke čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije domova za starije i nemoćne osobe jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba za 2015. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirani prihodi za posebne namjene doma za starije i nemoćne osobe iz točke II. stavka 3. ove Odluke za 2015. godinu navedeni su u koloni 3 tablice u nastavku. Planirani prihod za posebne namjene procijenjen je u skladu s brojem korisnika, Pravilnikom o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji i cijenama usluga utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima sklopljenim između Ministarstva socijalne politike i mladih i osnivača doma.

Jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su u svom proračunu za 2015. godinu osigurati domovima za starije i nemoćne osobe razliku sredstava (kolona 4 tablice u nastavku) od ukupno utvrđenih rashoda iz točke VII. ove Odluke (kolona 2 tablice u nastavku) umanjenih za planirani prihod za posebne namjene doma (kolona 3 tablice u nastavku).

Ako dom za starije i nemoćne osobe ostvari prihod za posebne namjene, sukladno točki II. stavku 3. ove Odluke, u manjem iznosu od procijenjenog, jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb osigurava razliku između ukupno ostvarenih prihoda i ukupno utvrđenih rashoda iz točke VII. ove Odluke.

Ako dom za starije i nemoćne osobe ostvari prihod za posebne namjene, sukladno točki II. stavku 3. ove Odluke, u većem iznosu od procijenjenog, smanjuje se razlika između ukupno utvrđenih rashoda iz točke VII. ove Odluke i ukupno ostvarenih prihoda za posebne namjene, koje osigurava jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Županija

Ukupni rashodi za 2015. g.

Planirani prihodi za posebne namjene za 2015. g.

Razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda
za posebne namjene za 2015. g. koje osigurava županija

1

2

3

4

Sisačko-moslavačka županija

19.702.194

11.900.000

7.802.194

Karlovačka županija

10.891.100

8.000.000

2.891.100

Varaždinska županija

14.196.400

10.400.000

3.796.400

Koprivničko-križevačka županija

12.135.000

6.600.000

5.535.000

Bjelovarsko-bilogorska županija

11.017.000

7.200.000

3.817.000

Primorsko-goranska županija

42.642.088

27.800.000

14.842.088

Ličko-senjska županija

16.078.467

10.650.000

5.428.467

Požeško-slavonska županija

15.759.040

8.700.000

7.059.040

Brodsko-posavska županija

13.798.943

7.300.000

6.498.943

Zadarska županija

18.059.800

11.800.000

6.259.800

Osječko-baranjska županija

34.900.000

19.830.000

15.070.000

Šibensko-kninska županija

18.926.500

11.500.000

7.426.500

Vukovarsko-srijemska županija

17.810.648

9.200.000

8.610.648

Splitsko-dalmatinska županija

45.261.000

25.000.000

20.261.000

Istarska županija

32.438.734

16.100.000

16.338.734

Dubrovačko-neretvanska županija

20.906.377

11.060.000

9.846.377

Međimurska županija

11.738.000

6.850.000

4.888.000

Grad Zagreb

143.730.100

127.000.000

16.730.100

Sveukupno

499.991.391

336.890.000

163.101.391

IX.

Sredstva iz točaka III., IV., V., VI., VII. i VIII. ove Odluke jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su rasporediti domovima za starije i nemoćne osobe kojih su osnivači.

X.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su Ministarstvu socijalne politike i mladih izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, dostaviti do 31. ožujka 2016. godine na obrascima S-2 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima domova za starije i nemoćne osobe i S-3 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji su sastavni dio ove Odluke.

XI.

Ministarstvo socijalne politike i mladih na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje domova za starije i nemoćne osobe, ako se utvrdi da je za financiranje istog to prijeko potrebno. Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose Ministarstvu socijalne politike i mladih najkasnije do 30. lipnja 2015. godine, a Ministarstvo socijalne politike i mladih je najkasnije do 31. kolovoza 2015. godine dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/38

Urbroj: 50301-04/04-15-2

Zagreb, 5. veljače 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.