• Ponuda za pružanje zaštitarskih usluga

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
  P A K R A C
  KLASA: 406-01/19-03/1
  URBROJ: 2126-15-01-02-19-5
  Pakrac,13.06.2019.g.

                                                       

                                                  POZIV NA DOSTAVU PONUDE

   

              Naručitelj Centar za socijalnu skrb Pakrac upućuje Poziv na dostavu ponuda.

  Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (500,000,00 kuna) bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

   

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave je pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine, radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, sukladno troškovniku iz dijela II ovog Poziva.

  Opis predmeta nabave:

  • kontrola ulazaka/izlazaka osoba (zaposlenika i stranaka) u/iz štićenog prostora;
  • vođenje propisanih evidencija;
  • zabrana pristupa neovlaštenim osobama;
  • redoviti obilazak štićenog prostora;
  • ostali zaštitarski poslovi u dogovoru, ukoliko su isti sukladni propisima koji reguliraju materiju pravne zaštite.

   

  Procijenjena vrijednost nabave: 5.808,00 kuna mjesečno bez PDV-a

   

  1. UVJETI NABAVE

  Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

  • Način izvršenja: temeljem Ugovora,
  • Rok izvršenja: od dana stupanja Ugovora na snagu,
  • Rok trajanja ugovora: 12 mjeseca,
  • Rok valjanosti ugovora: uvjeti propisani Ugovorom,
  • Mjesto izvršenja: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1,
  • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dan od dostavljanja računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1, s naznakom „Račun za predmet nabave: Pružanje zaštitarskih usluga tjelesne zaštite i imovine“,
  • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
  • Kriterij za odabir ponude: (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva); najniža cijena ponude bez PDV-a ili ekonomski najpovoljnija ponuda (npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke ili rok izvršenja i dr.)
  • Dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo): Prema izboru ponuditelja
  • Ostalo: (jamstva, ugovorne kazne, odredbe o podizvoditeljima,…)

  Usklađeno s važećim zakonima u području ugovaranja.

   

  1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

  Ponuda obvezno treba sadržavati:

  • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
  • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

  Ostalo:

  – Dokazi (traženi dokumenti)

  – Potvrda porezne uprave o stanju duga

  – Jamstva

   

  1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

  Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

  Molimo da Vašu ponudu dostavite:

  • Rok za dostavu ponude: u roku 8 dana od dana slanja poziva, do 21.06.2019.g. u 11:00 sati
  • Način dostave ponude: pisanim putem na adresu naručitelja
  • Mjesto dostave ponude: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1.

   

   

  Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:

   

  Po isteku roka za dostavu ponuda, uredno pristigle ponude se otvaraju od strane Povjerenstva      u prostorijama Centra za socijalnu skrb Pakrac, u terminu koji utvrdi Povjerenstvo. O    postupku otvaranja, pregledavanja, uspoređivanja, ocjenjivanja i odabira najpovoljnijeg    ponuditelja sastavlja se zapisnik, na temelju kojeg se donosi odluka. Obavijest o odabiru     najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu na dokaziv            način.

  1. OSTALO

  Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba): Suzana Hunjek, kontakt broj:

  034/313-798.

  Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

   

  RAVNATELJICA:

  Dubravka Šebić Stoček, v. r.

   

   Prilog:

  1. Ponudbeni list
  2. Troškovnik

   

  Dostaviti:

  1. Objava na internet stranici CZSS Pakrac: www.czss-pakrac.hr
  2. Pismohrana

   

   

                                                               PONUDBENI LIST

   

  Predmet nabave:____________________________________________________________________________

  Naručitelj: _________________________________________________________________________________

  Odgovorna osoba Naručitelja: ________________________________________________________________

  (popunjava Naručitelj)

   

  Naziv ponuditelja: ___________________________________________________________________________

  Adresa (poslovno sjedište):____________________________________________________________________

  OIB:________________________________________________________________________________________

  Poslovni žiro račun:__________________________________________________________________________

  Broj računa (IBAN): __________________________________________________________________________

  BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:_________________________________________________________

  Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) :   DA – NE

  Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________________________

  E-pošta:____________________________________________________________________________________

  Kontakt osoba:______________________________________________________________________________

  Telefon:_____________________________________________________________________________________

  Faks:_______________________________________________________________________________________

   

  PONUDA:

  Broj ponude:________________________________________________________________________________

  Datum ponude:______________________________________________________________________________

  Cijena ponude bez PDV-a:____________________________________________________________________

  Iznos PDV-a:________________________________________________________________________________

  Cijena ponude s PDV-om:_____________________________________________________________________

   

   

  ____________________________________________________

  (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

   

   

  TROŠKOVNIK

   

  Predmet nabave: _____________________________________________________________________

  Ponuditelj nudi cijenu Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

   

   

   

   

   

   

   

  (ubaciti tablicu troškovnika s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnom cijenom s PDV-om)

   

   

   

   

   

   

   

   

  ___________________________________________________

  (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

   

   

Comments are closed.