Nadležnost

  Za koja područja smo nadležni?  

Centar za socijalnu skrb Pakrac je javna ustanova osnovana za područje Grada Pakraca i Lipika koje zauzima površinu od 570,82 km², a na istom je nastanjeno 15 529 stanovnika.

Područje Grada Pakraca obuhvaća 42 naselja (Badljevina, Batinjani, Bjelajci, Branešci, Brusnik, Bučje, Cicvare, Cikote, Dereza, Donja Obrijež, Donja Šumetlica, Donji Grahovljani, Dragović, Glavica, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Gornji Grahovljani, Jakovci, Kapetanovo Polje, Koturić, Kraguj, Kričke, Kusonje, Lipovac, Mali Banovac, Mali Budići, Novi Majur, Omanovac, Ožegovci, Pakrac, Ploštine, Popovci, Prekopakra, Prgomelje, Rogulje, Srednji Grahovljani, Stari Majur, Španovica, Tisovac, Toranj, Veliki Banovac, Veliki Budići), a zauzima površinu od 358,82 km² te je nastanjeno s 8855 stanovnika.

Područje Grada Lipika obuhvaća 26 naselja (Antunovac, Bjelanovac, Brekinska, Brezine, Bujavica, Bukovčani, Dobrovac, Donji Čaglić, Filipovac, Gaj, Gornji Čaglić, Jagma, Japaga, Klisa, Korita, Kovačevac, Kukunjevac, Lipik, Livađani, Marino Selo, Poljana, Ribnjaci, Skenderovci, Strižičevac, Subocka, Šeovica), a zauzima površinu od 212 km² te je nastanjeno s 6 674 stanovnika.

 

  Koja je naša svrha?  

Centar za socijalnu skrb Pakrac pruža pomoć socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Na temelju javnih ovlasti (čl. 127. Zakona o socijalnoj skrbi), Centar se bavi slijedećim djelatnostima:

 1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa
 2. provodi izvršenja rješenja
 3. vodi propisane očevidnike
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 10. provodi obvezno savjetovanje u postupku razvoda braka.

Također, Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Nadalje, temeljem čl. 128 Zakona o socijalnoj skrbi CZSS obavlja i druge stručne poslove, pa tako:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 2. obavlja stručno-analitičke poslove
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 15. obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

Također, temeljem čl. 129 Zakona o socijalnoj skrbi CZSS obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

– savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose

– razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima

– razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima

– organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja

– obiteljsku medijaciju

– poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva

– poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti