• Javni natječaj za radno mjesto dipl. socijalni radnik I. vrste

   

   

  razgovor

   

  KLASA: 112-06/18-01/3
  URBROJ: 2162-15-01-02-18-2 od 13. XI. 2018.

  Na temelju članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), članka 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17), članka 16. stavak 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18), članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, članka 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Pakrac i Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 112-06/18-01/17, UR.BROJ: 519-04-3-1-1/2-18-13 od 08. studenog 2018. godine, Centar za socijalnu skrb Pakrac, raspisuje

  JAVNI NATJEČAJ
  za radno mjesto:
  diplomirani socijalni radnik I. vrste – 1 izvršitelj, određeno vrijeme od 12 mjeseci, pripravništvo putem mjere Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
  Mjesto rada: Pakrac
  Uvjeti:
  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada (VSS)
  osobe bez staža osiguranja
  prijava u evidenciji nezaposlenih osoba
  hrvatsko državljanstvo
  da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
  Uz prijavu natječaj potrebno je priložiti:
  životopis
  dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznice, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica)
  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja i stručnom zvanju (diploma)
  dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  dokaz o prijavi evidenciji nezaposlenih osoba (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
  uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja.
  Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen, sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Informacije u svezi s ostvarivanjem prava na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
  Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Centar za socijalnu skrb Pakrac, 34 550 Pakrac, Petra Preradovića 1, s naznakom „Ne otvaraj-natječaj za socijalnog radnika, pripravništvo“.
  Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
  Konačni izbor kandidata obavlja poslodavac na temelju razgovora (intervjua).
  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na isti način i u istom roku.

  Centar za socijalnu skrb Pakrac

Comments are closed.