• Jednostavna nabava uredskog namještaja

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
  PAKRAC
  KLASA: 406-01/19-03/1
  URBROJ: 2126-15-01-02-19-5
  Pakrac, 22.01.2019.g.

   

  POZIV NA DOSTAVU PONUDE

  Naručitelj Centar za socijalnu skrb Pakrac upućuje Poziv na dostavu ponuda.

  Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (500,000,00 kuna) bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

  1. OPIS PREDMETA NABAVE

  Predmet nabave je uredski namještaj, izvođenje radova/isporuka robe/ pružanja usluga radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, sukladno troškovniku iz dijela II ovog Poziva.

  Opis predmeta nabave:

  • –  Uredski ormar dim. 80x275x55 cm, izrađen od iverala debljine 18mm, kantiran ABS trakom 0,5-2mm, unutrašnjost ormara su police debljine 18 mm kantirane ABA trakom 2 mm, klizna vrata – 1 kom

  • –  Uredski ormar dim. 80x210x43 cm, izrađen od iverala debljine 18 mm, kantiranog ABS trakom 0,5-2 mm, unutrašnjost ormara su police debljine 18 mm kantirane ABS trakom 2 mm, na vrata se ugrađuju bravice – 2 kom

  • –  Uredski ormar dim. 40x210x43 cm, izrađen od iverala debljine 18 mm kantiranog ABS trakom 0,5-2mm, unutrašnjost su police debljine 18 mm kantirane ABS trakom 2 mm, na vrata se ugrađuju bravice – 1 kom

  • –  Uredski ormar dim. 80x250x47 cm, izrađen od iverala debljine 18 mm kantiranog ABS trakom 0,5-2 mm, unutrašnjost su police debljine 18 mm kantirane ABS trakom 2 mm, na vrata se ugrađuju bravice – 4 kom

  • –  Uredski stol 150x80x74 cm, izrada od iverala debljine 36 mm kantiranog ABS trakom 2 mm – 1 kom

  • –  Dodatak uredskom stolu 1⁄4 kruga sa metalnom nogom 80x80x74 cm, izrada od iverala debljine 36 mm kantiranog ABS trakom 2 mm – 1 kom

  • –  Dodatak uredskom stolu 70x80x74 cm, izrada od iverala debljine 36 mm kantiranog ABS trakom – 1 kom

  • –  Ladičar na kotačima s 3 ladice s bravicama, izrada od iverala debljine 18 mm kantiranog ABS trakom 0,5-2 mm – 1 kom

  • –  Uredska stolica, asynchro mehanizam postolje crno, tapecirung štof, rukonasloni podesivi po visini – 12 kom

  • –  Konferencijska stolica tip kao Styl, konstrukcija mentalna crna, sjedalo i naslon tapecirani u štofu, bez rukonaslona – kom 26

   Procijenjena vrijednost nabave: 38.600,00 kuna bez PDV-a

  1. UVJETI NABAVE
   Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

   • –  Način izvršenja: temeljem Ugovora,

   • –  Rok izvršenja: od dana stupanja Ugovora na snagu,

   • –  Rok trajanja ugovora: 30 dana,

   • –  Rok valjanosti ugovora: uvjeti propisanu Ugovorom,

   • –  Mjesto izvršenja: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1,

   • –  Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dan od dostavljanja računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1, s naznakom „Račun za predmet nabave: Uredski namještaj“,

   • –  Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

   • –  Kriterij za odabir ponude: (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva); najniža cijena ponude bez PDV-a ili ekonomski najpovoljnija ponuda (npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke ili rok izvršenja i dr.)

   • –  Dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo): Prema izboru ponuditelja

   • –  Ostalo: (jamstva, ugovorne kazne, odredbe o podizvoditeljima,…)

    Usklađeno s važećim zakonima u području ugovaranja.

  2. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE Ponuda obvezno treba sadržavati:

   • –  Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

   • –  Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

    Ostalo:
    – Dokazi (traženi dokumenti)
    – Potvrda porezne uprave o stanju duga – Jamstva

  4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

  Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

  Molimo da Vašu ponudu dostavite:

  • –  Rok za dostavu ponude: u roku 8 dana od dana slanja poziva, do 31.01.2019.g. u 11:00 sati

  • –  Način dostave ponude: pisanim putem na adresu naručitelja

  • –  Mjesto dostave ponude: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1.

   Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:

   Po isteku roka za dostavu ponuda, uredno pristigle ponude se otvaraju od strane Povjerenstva u prostorijama Centra za socijalnu skrb Pakrac, u terminu koji utvrdi Povjerenstvo. O postupku otvaranja, pregledavanja, uspoređivanja, ocjenjivanja i odabira najpovoljnijeg ponuditelja sastavlja se zapisnik, na temelju kojeg se donosi odluka. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu na dokaziv način.

  5. OSTALO

  Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba): Suzana Hunjek, kontakt broj:

  034/313-798.

  Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

  RAVNATELJICA: Dubravka Šebić Stoček, dipl.soc.rad.

   

  PONUDBENI LIST

  Predmet nabave:____________________________________________________________________________
  Naručitelj: _________________________________________________________________________________
  Odgovorna osoba Naručitelja: ________________________________________________________________ (popunjava Naručitelj)

  Naziv ponuditelja: ___________________________________________________________________________
  Adresa (poslovno sjedište):____________________________________________________________________ OIB:__________________________________________________________________________________________
  Poslovni žiro račun:__________________________________________________________________________
  Broj računa (IBAN): __________________________________________________________________________
  BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:_________________________________________________________
  Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) : DA – NE

  Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________________________

  E-pošta:____________________________________________________________________________________

  Kontakt osoba:______________________________________________________________________________

  Telefon:____________________________________________________________________________________ _

  Faks:_______________________________________________________________________________________

  PONUDA:
  Broj ponude:________________________________________________________________________________
  Datum ponude:______________________________________________________________________________
  Cijena ponude bez PDV-a:____________________________________________________________________
  Iznos PDV-a:________________________________________________________________________________
  Cijena ponude s PDV-om:_____________________________________________________________________

   

                                                                                               ____________________________________________________
                                                                                          (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

   

   

  TROŠKOVNIK

  Predmet nabave: _____________________________________________________________________

  Ponuditelj nudi cijenu Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

   

   

   

  (ubaciti tablicu troškovnika s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnom cijenom s PDV-om)

   

   

   

  ___________________________________________________
  (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

   

   

Comments are closed.