Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja

status roditelja njegovatelja

Kada se može priznati pravo na status roditelja njegovatelja/status njegovatelja?

– Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

–  potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
–  u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
–  ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

– Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja ili roditelji ne žive s njim i ne brinu o njemu, ali to zbog svog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti, status njegovatelja može se priznati jednom od članova obitelji s kojim dijete živi u obiteljskoj zajednici.

– Ukoliko dijete živi s jednim roditeljem, status njegovatelja može se priznati i njegovom bračnom ili izvanbračnom drugu.

– Ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.

– Ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom, status njegovatelja može se, osim roditelju,  priznati  i jednom od članova obitelji koji živi u obiteljskoj zajednici.

– Roditelj može ostvariti status  roditelja njegovatelja za dijete koje boravi manje od 4 sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluge boravka.  Iznimno, roditelj može ostvariti  status roditelja njegovatelja i u slučaju da dijete u jednoj od ovih ustanova boravi više od 4 sata dnevno ako mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege.

 

Za koga se status roditelja njegovatelja/status njegovatelja ne može priznati?

  • Za dijete ili osobu s invaliditetom kojoj je osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka,
  • za dijete za koje jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, drugi roditelj ne može ostvariti status roditelja njegovatelja.

Koliki je iznos naknade za status roditelja njegovatelja/status njegovatelja?

Roditelj njegovatelj  ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica (2.500,00 kuna), prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

 

Do kada je moguće priznati naknadu za status roditelja njegovatelja/status njegovatelja?

Naknadu za status roditelja njegovatelja/status njegovatelja moguće je priznati do navršene 65. godine života, a dulje ako se pružanje pomoći i njege ne može osigurati od strane druge osobe iz obitelji.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

Za podnošenje zahtjeva potrebna je slijedeća dokumentacija:

  • preslika osobne iskaznice za njegovatelja i dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom
  • preslika izvoda iz matice rođenih za njegovatelja i dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom
  • potvrda o nezaposlenosti (Hrvatski zavod za zapošljavanje) ili potvrda o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
  • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom

 

dinette invalid